Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Jevonio upės išvalymo ir sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Jevonio upės išvalymo ir sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė UAB „Projektų gama“, Raudondvario pl. 99, tel. (8 37) 329 010, Kaunas.


2. Užsakovas – Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, tel. (8-343) 90 003, Marijampolė.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Jevonio upės išvalymas ir sutvarkymas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Marijampolės miestas, Marijampolės apskritis.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Jevonio upė teka per Marijampolės miesto teritoriją. Dalis upės ruožo miesto teritorijoje yra  kanalizuota. Vidutinis upės plotis – 2,1 m, vidutinis gylis – 0,4 m. Jevonio upės ruožas esantis Marijampolės miesto teritorijoje uždumblėjęs, apaugęs pertekline vandens augalija.


Planuojama Jevonio upės ruože pažeminti vandens lygį ir ekskavatoriaus pagalba išvalyti nuo susikaupusio dumblo ir perteklinės augalijos. Upės ruožus, prie kurių ekskavatorius negalės privažiuoti numatoma valyti rankiniu būdu.


Atlikti Jevonio upės dumblo tyrimai parodė, kad dumblas užterštas naftos produktais (1750-4063 mg/kg). Valymo metu planuojama iškasti apie 3500 m³ dumblo. Iškastą dumblą autosavivarčiais numatoma išvežti į šalia UAB „Arvi cukrus“ teritorijos planuojamus įrengti laikinus dumblo sėsdintuvus. Prieš galutinį dumblo sutvarkymą numatoma atlikti pakartotinius dumblo užterštumo naftos produktais tyrimus, paaiškėjus, kad naftos produktų kiekiai viršija didžiausias leidžiamas koncentracijas užterštą dumblą numatoma išvalyti.


Atlikus planuojamus darbus 5 metus numatoma vykdyti Jevonio upės  bendrųjų fizikinių – cheminių parametrų, ichtiofaunos, bestuburių, makrofitų, fitobentoso monitoringą


6. Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie paskelbtą atrankos išvadą miesto ar rajono spaudoje ir savivaldybės skelbimų lentoje, informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. planuojamos ūkinės veiklos vietovėje saugomų teritorijų ar objektų nėra;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;


7.3. planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos visuomenės sveikatai neturės.


8. Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Jevonio upės išvalymui ir sutvarkymui Marijampolės mieste, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.