Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1, darbo vieta Vilniuje)

 

Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1, darbo vieta Vilniuje)

 

Skelbimo nr.: 45810

Skelbimo data:

Skelbimas galioja iki:

2020-11-16

2020-11-30

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius

 

Pareigybės aprašymas:

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
ORO KOKYBĖS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. administracinių paslaugų teikimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Į orą išmetamo teršalų kiekio vertinimas ir apskaita.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Informacijos apie aplinkos oro taršą teikimas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

8. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

12. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

13. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

16. Rengia Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų (TTOTP) konvencijos konvencijos sekretoriatui, Europos Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai apskaitos ataskaitas ir prognozes pagal tarptautinių teisės aktų reikalavimus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis - gamtinė geografija (arba);

17.3. studijų kryptis - fizika (arba);

17.4. studijų kryptis - chemija (arba);

17.5. studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba); arba:

17.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.7. darbo patirties sritis - aplinkos apsaugos srities patirtis;

17.8. darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

18.1. kalba - anglų;

18.2. kalbos mokėjimo lygis - B2.

19. Atitikimas kitiems reikalavimams:

19.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. komunikacija - 3 lygis;

20.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

20.4. organizuotumas - 3 lygis;

20.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė
Telefonas: 8 5 2717382
El. paštas: kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2