Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje arba Klaipėdoje, pareiginės algos koeficientas 7,1)

 

Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje arba Klaipėdoje, pareiginės algos koeficientas 7,1)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 271 7561
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimo nr.: 43725
Skelbimo data: 2020-02-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje arba Klaipėdoje) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. AV-152
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. AV-28
redakcija)


PLANAVIMO IR APRŪPINIMO IŠTEKLIAIS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (S1-10T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga viešiesiems pirkimams.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešųjų pirkimų vykdymas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešųjų pirkimų srityje, vertina, derina ir registruoja pirkimų iniciatorių pateiktus dokumentus, teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka;
5.2. Agentūros nustatyta tvarka atlieka mažos vertės pirkimų organizatoriaus funkcijas, vykdant prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
5.3 dalyvauja Agentūros viešųjų pirkimų komisijų darbe, rengia Agentūros viešųjų pirkimų komisijų atliekamų viešųjų pirkimų dokumentus (išskyrus technines specifikacijas ir tiekėjų/teikėjų kvalifikacijos reikalavimus), tvarko Agentūros viešųjų pirkimų dokumentaciją teisės aktuose nustatyta tvarka, rengia Agentūros viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas, įvykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas bei informacinius pranešimus ir paskelbia viešųjų pirkimų duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) teisės aktų nustatyta tvarka.;
5.4. pagal kompetenciją vykdo su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų, informacijos ir duomenų apskaitą, tvarko viešųjų pirkimų žurnalą, derina viešųjų pirkimų sutarčių projektus, organizuoja viešųjų pirkimų sutarčių pasirašymą, derina sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentų atitikimą konkurse numatytoms sąlygoms ir terminams, registruoja pirkimų sutartis ir sutartinių įsipareigojimų užtikrinimus registruose;
5.5. konsultuoja Agentūros darbuotojus mažos vertės viešųjų pirkimų klausimais;
5.6. pagal kompetenciją tvarko ir teikia informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų vykdymu, Agentūros direktoriui, kitoms institucijoms ir asmenims, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turintiems teisę susipažinti su šia informacija;
5.7. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus patarėjui, atsakingam už Skyriaus uždavinių įgyvendinimą viešųjų pirkimų ir žaliųjų pirkimų įgyvendinimo priemonių vykdymo srityje.
_____________________


Susipažinau:
________________
(parašas)
________________
(vardas, pavardė)
________________
(data)

 

Informacija apie įstaigą:

Darbo vieta gali būti Vilniuje arba Klaipėdoje
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)