Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Šeštokai – Marijampolė rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Šeštokai – Marijampolė rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė UAB “Tiltų ekspertų centras“, T.Ševčenkos g. 16A/Vytenio g. 14, tel. (8 5) 210 5318, Vilnius.


2. Užsakovas – AB „Lietuvos Geležinkeliai“, Mindaugo g. 12/14, tel. (8 5) 269 2038, Vilnius.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Šeštokai – Marijampolė rekonstrukcija.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – „Rail Baltica“ geležinkelio ruožas Šeštokai – Marijampolė, Lazdijų rajono savivaldybė, Alytaus apskritis, Kalvarijos savivaldybė ir Marijampolės savivaldybė, Marijampolės apskritis.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

 

Rengiant projekto  „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Šeštokai – Marijampolė rekonstrukcijos studiją buvo svarstomi trys techniniai „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Šeštokai – Marijampolė rekonstrukcijos įgyvendinimo variantai: sugretinto 1435/1520 mm vėžės pločio kelio įrengimas, naujo papildomo 1435 mm vėžės kelio įrengimas šalia esamos geležinkelio linijos ir  naujo 1435 m vėžės pločio kelio įrengimas, kai kur įrengiant sugretintą 1435/1520 mm kelią. Atsižvelgiant į prognozuojamus keleivių ir krovinių srautus bei techninius sprendimus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus buvo pasirinktas rekonstrukcijos variantas, pagal kurį projektuojamas naujas 1435 mm vėžės pločio kelio įrengimas visame ruože šalia geležinkelio linijos, taip pat numatyta didinti horizontaliųjų kreivių spindulius pagal II-ajai kategorijai keliamus reikalavimus. Planuojama ūkinė veikla numatyta esamuose žemės sklypuose, neišeinant iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ patikėjimo teise valdomų žemės sklypų ribų. Techninio projekto metu, dėl papildomos vėžės įrengimo, teisės aktų nustatyta tvarka bus tikslinamos sklypų, kurie pateks į prasiplėtusią geležinkelio įrenginių apsaugos zoną, specialiosios naudojimo sąlygos. Geležinkelio ruože yra 36 pralaidos. Esamų pralaidų būklė yra gera, todėl keisti šių pralaidų naujomis nenumatoma, tik kur reikia jos bus pailginamos. Įgyvendinant rekonstrukcijos projektą šalia esamo pirmojo tilto per Šešupės upę ties Marijampole planuojama statyti naują tiltą nesujungiant jo su esamu, o kitiems 4 tiltams šalia esamų tiltų numatoma statyti tokios pačios konstrukcijos tiltai juos sujungiant su esamais tiltais. Geležinkelio ruože Šeštokai – Marijampolė numatoma 15 pervažų pertvarkyti. Bus rekonstruojama 12 pervažų, kad jos būtų pritaikytos dvikeliam ruožui, 1 pervaža rekonstruojama pritaikant ją keturių kelių ruožui, o 2 pervažos esančios Marijampolės mieste bus naikinamos. Vietoje naikinamos pervažos Gedimino g. bus įrengtas tunelis po geležinkeliu, Saulės g. - pervaža visiškai naikinama, esami pervažos elementai demontuojami, automobilių kelias ties buvusia pervaža sutvarkomas taip, kad nebūtų galimybės užvažiuoti ant geležinkelio sankasos ir bėgių. Taip pat numatyta į ruožą įeinančių Marijampolės, Kalvarijos ir Šeštokų geležinkelio stočių rekonstrukcija.  Marijampolės stotyje numatoma įrengti peroną su pėsčiųjų perėja į priestočio peroną. Kalvarijos stotyje numatoma statyti kelio atsišakojimą į Baraginės stotį. Šeštokų stotyje numatoma įrengti keturi 1435 mm ir keturi 1520 mm vėžės pločių keliai, pertvarkyti esamą peroną. Taip pat visose šiose stotyse planuojama esamų vėžės kelių rekonstrukcija.


Rekonstravus geležinkelio ruožą Šeštokai – Marijampolė jis atitiks II kategorijos geležinkelio kelio reikalavimus. Prognozuojama, kad krovininių traukinių bendras sąstatų strautas 2015 m. bus 241 vienetai, o 2040 m. - 2135, keleivinių sąstatų srautas 2015 m. - 56073 vienetai, o 2040 m. - 157772. Numatoma, kad šioje geležinkelio ruožo linijoje keleivinių traukinių greitis bus 120 km/h, o krovininių traukinių -  80 km/h.


Ūkinės veiklos metu bus taikomos neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo, kompensavimo priemonės. Numatyta įrengti triukšmo slopinimo sienutes Marijampolėje, Jungėnuose ir Šeštokuose, kur artimiausi gyvenamieji pastatai išsidėstę 10-35 m atstumu nuo geležinkelio. Tinkamam lietaus nuotekų surinkimui numatoma įrengti naujus griovius ir rekonstruoti esamus, pakeisti esamą užterštą skaldą nauja, sumažinant neigiamą poveikį dirvožemiui ir paviršiniams bei gruntiniams vandenims.


Galimam triukšmui rekonstravimo darbų metu išvengti, darbai bus vykdomi darbo dienomis, dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) arba bus imtasi triukšmo mažinimo priemonių: statomi slopinimo barjerai, aptveriama darbų zona. Taip pat galimas specialus darbų planavimas, dienos metu atliekami darbai, kurie sukelia didesnį triukšmą, o ne dienos metu atliekami mažesnį triukšmą keliantys darbai, kurie neviršys nustatytų garso lygių pagal HN 33:2007.


Vykdant rekonstravimo darbus bus išsaugotas derlingas dirvožemio sluoksnis, o darbų metu pažeisti plotai bus rekultivuojami.


5.1. Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir nedaro neigiamo poveikio šalia esančioms šio tinklo teritorijoms, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas - nereikalingas.

 

6. Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;
6.2. teisės aktų nustatyta tvarka rengti techninius projektus.
7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:
7.1. planuojamos ūkinės veiklos vietovė nepatenka į  Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją;
7.2. rekonstrukcijos darbai bus vykdomi esamame geležinkelio kelio ruože;
7.3. atlikus geležinkelio ruožo Šeštokai – Marijampolė rekonstravimo darbus ir įdiegus poveikį aplinkai mažinančias priemones sumažės neigiama įtaka gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, gyventojų saugai ir sveikatai.


8. Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Šeštokai – Marijampolė rekonstrukcija, įrengiant sugretintą 1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomą 1435 mm vėžės pločio kelią šalia esamos geležinkelio linijos, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.