Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti paruošiamajame Valstybių narių komiteto (VNK) susitikime bei 23-čiame VNK susitikime

 

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti paruošiamajame Valstybių narių komiteto (VNK) susitikime bei 23-čiame VNK susitikime

2011 m. balandžio 22 - 27 d.  Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks paruošiamasis VNK susitikimas bei 23-čias VNK, įsteigto vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, susitikimas. Valstybių narių komitetas atsako už nuomonių apie Europos Cheminių Medžiagų Agentūros ar valstybių narių pasiūlytų sprendimų projektus pagal REACH reglamento VI antraštinę dalį (Įvertinimas) ir pasiūlymus dėl didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, kurioms turi būti taikoma REACH reglamento VII antraštinėje dalyje (Autorizacija) nustatyta autorizacijos procedūra, galimų skirtumų suderinimą.

 

Susitikimų metu bus kalbama apie dokumentacijų vertinimą, nagrinėjami siūlymai atlikti bandymus, bus diskutuojama dėl cheminių medžiagų identifikavimo didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis (SVHC) bei aptariami planai dėl ECHA planuojamos ruošti 4-tosios rekomendacijos apie prioritetinių cheminių medžiagų įtraukimą į REACH reglamento XIV priedą (XIV priedas: AUTORIZUOTINŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS). Taipogi bus aptariami kiti klausimai susiję su Valstybių narių komiteto tolimesne veikla, būsimais darbų krūviais bei bus patikslintos būsimų susitikimų datos.