Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Girdžių hidroelektrinės statybos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Girdžių hidroelektrinės statybos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

1. Informaciją atrankai pateikė UAB „Hidroenergija“, J. Žemgulio g. 25, tel. (8 616) 48868, Kaunas.

2. Užsakovas – UAB „Hidroenergija“, J. Žemgulio g. 25, tel. (8 616) 48868, Kaunas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Girdžių hidroelektrinės statyba.

4.  Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Girdžių k., Jurbarko r. sav., Tauragės apskritis.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: planuojama ant Mituvos upės įrengto Girdžių tvenkinio (tvenkinio plotas - 57,7 ha, normaliai patvenktas vandens lygis – 38,90 m) įrengti hidroelektrinę. Patvirtintoje Girdžių hidroelektrinės statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje bei patvirtintoje detaliojo plano dokumentacijoje numatyta įrengti vieną, 200 kW galios turbiną. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas atsižvelgdamas į turbinos tiekėjo specialistų rekomendacijas, planuoja įrengti vieną 330 kW galios turbiną. Dėl planuojamos ūkinės veiklos parametrų keitimo, užsakovas pateikė dokumentaciją atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Planuojamos įrengti turbinos maksimalus debitas - 9,5 m3/s, minimalus – 2,5 m3/s. Hidroelektrinės eksploatavimo metu gamtosauginis debitas (0,011 m3/s) bus praleidžiamas pro perteklinio vandens pralaidoje naujai sumontuotą atitinkamo skersmens vamzdį. Vandens lygiui stebėti bus įrengtos automatinės vandens lygio matuoklės. Numatoma, kad vidutinio vandeningumo metais Girdžių hidroelektrinė pagamins apie 800 000 kWh elektros energijos.

6.   Pastabos ir pasiūlymai:

6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;

6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.

7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

7.1. hidroelektrinę statyti numatoma ant esamo Girdžių tvenkinio;

7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;

7.3. planuojama ūkinė veiklos vietovėje nėra saugomų teritorijų ar objektų.

8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Girdžių hidroelektrinės statyba, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.