Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį dalyvauti Aplinkos apsaugos agentūros Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo aštuonioliktame susitikime.

 

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį dalyvauti Aplinkos apsaugos agentūros Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo aštuonioliktame susitikime.

2014 m. birželio 24 – 25 dienomis Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo aštuonioliktas susitikimas.
Bus tariamasi dėl valstybių narių chemijos inspektorių ir kitų pareigūnų suderintų veiksmų užtikrinant ES Reglamento Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ir ES reglamento Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP–GHS reglamentas) reikalavimų vykdymą.
Darbiniame susitikime dalyvaus Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus vedėjos pavaduotoja Otilija Grincevičiūtė ir Cheminių medžiagų skyriaus vyr. specialistas Ž. Užomeckas.