Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Sprendimas dėl Ignalinos Atominės Elektrinės 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo (B9-1 projektas) galimybių

 

Sprendimas dėl Ignalinos Atominės Elektrinės 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo (B9-1 projektas) galimybių

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Ignalinos AE, Drūkšinių kaimas, LT-31500 Visaginas, tel. (8-386) 24266.


2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės Eksploatacijos nutraukimo direkcija, Drūkšinių k. Visagino sav. 31500 Visaginas, tel. (8~386) 28985; UAB Sweco Lietuva, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius Lietuva, tel. (8~5) 2619651; Grontmij, 41 Corn street, Bristol, BS1 1HS, United Kingdom, tel. +44 117 927 8850.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – IAE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – esamos IAE teritorija, Visagino savivaldybė.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.


Po uždarymo dauguma sistemų ir įrengimų, esančių turbinų salėje (G1 pastatas), taps nereikalingi ir daugiau nebus naudojami saugos ar eksploatavimo tikslais. Eksploatuojamos liks tik sistemos, užtikrinančios įprastas eksploatavimo sąlygas, ir sistemos, turinčios technologinių ryšių su 2-ojo bloko sistemomis (šildymo ir ventiliacijos, apšvietimo ir priešgaisrinės sistemos, drenažo sistema ir t.t.). IAE izoliuos, ištuštins ir atlaisvins 1-ojo bloko turbinų salėje (G1 pastatas) esančias nereikalingas sistemas ir įrengimus. Šios sistemos ir įrengimai bus išmontuoti ir deaktyvuoti.


6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas.


Turbinų salės deaktyvavimas ir išmontavimas bus atliekamas remiantis geriausiomis galimomis praktikomis. Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas, valymo ir išleidimo sistemos, o taip pat emisijų surinkimas ir apdorojimas bus užtikrinamas panaudojant esamas sistemas, kurių pajėgumai yra pakankami ir netgi didesni nei reikia šiam projektui. Siekiant sumažinti antrinių atliekų kiekį, o taip pat sukurti proceso kontrolės sistemą ir agreguotą rankinio valdymo įtaisą pjovimui naudojant abrazyvinio pjovimo įpurškiamu vandeniu įtaisus, buvo atlikti moksliniai tyrimai ir eksperimentinės plėtros veiksmai. Deaktyvavimo ir išmontavimo darbai 1-ojo bloko turbinų salėje bus atliekami taip, kad oro tarša neviršys slenkstinių verčių aplinkos ore dėl kontroliuojamų išmetimų ir sumontuotų filtrų, kurie pašalina kietąsias daleles ir sumažina į orą išmetamų LOJ kiekį. Bet koks neigiamas poveikis aplinkos orui neviršys ribinių verčių.


7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:

  • Visagino savivaldybės meras 2010-06-16 raštu Nr. (4.17)-1-3141 pritarė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai be pastabų.   
  • Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2010-06-11 raštu Nr. (5.1)-s-1015 pritarė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai be pastabų.
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys 2010-06-22 raštu Nr. (13.3)-2U-331 pritarė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai be pastabų.
  • Sveikatos apsaugos ministerija 2010-07-10 raštu Nr. 10-4407 poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pateikė 7 dalykines pastabas ir pasiūlė pataisyti ataskaitą, o ją pataisius 2011-01-05 raštu Nr. 10-(1.20)-40 planuojamai ūkinei veiklai pritarė be pastabų.
  • Utenos visuomenės sveikatos centras 2010-06-22 pateikė Normatyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės protokolą Nr. HEP-1 ir pritarė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai be pastabų.
  • Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 2010-07-02 raštu Nr. (13.5-43)22.1-404 pateikė 7 pastabas, o jas ištaisius 2011-02-01 raštu Nr. (13.5-43)22.1-94 pritarė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM 2010-06-22 raštu Nr.9.4-1745(10.18) pateikė 16 pastabų, o jas ištaisius 2011-01-31 raštu Nr. 9.4-260(10.18) pritarė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas.


Apie galimybę susipažinti su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir apie planuojamą jos viešą pristatymą visuomenė buvo informuota laikraščiuose: „Lietuvos rytas“ 2010-04-22, Ignalinos rajono laikraštyje “Nauja vaga” 2010-04-24, Zarasų rajono laikraštyje “Zarasų kraštas” 2010-04-23, Visagino miesto laikraštyje „Sugardas“ 2010-04-22, Visagino miesto savivaldybės skelbimų lentoje, Visagino miesto savivaldybės (http://www.visaginas.lt) ir Ignalinos AE (http://www.iae.lt) tinklalapiuose. Su parengta poveikio aplinkai ataskaita buvo galima susipažinti Visagino miesto savivaldybėje, Ignalinos AE informacijos centre ir Ignalinos AE tinklalapyje (http://www.iae.lt). Viešas supažindinimas su PAV ataskaita vyko 2010-05-07 Visagino miesto savivaldybėje. Nei iki viešo supažindinimo, nei po jo visuomenės pasiūlymų dėl Ignalinos atominės 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo poveikio aplinkai vertinimo negauta.


9. Sprendime nustatytos sąlygos.


Technologiniame 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo projekte numatyti priemones, užtikrinančias visapusišką darbų saugą įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo metu, taip kaip numatyta PAV ataskaitoje.


10. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą.

 

  • Ignalinos AE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas yra vienas iš eksploatacijos nutraukimo projektų, vykdomų pagal galutinį IAE eksploatavimo nutraukimo planą.
  • Galimas radiologinis poveikis aplinkos komponentams (florai, faunai, vandens ir atmosferos aplinkai ir geoaplinkai) už IAE gamybinės teritorijos ribų dėl radioaktyviųjų medžiagų, išmetamų į aplinką, yra nereikšmingas.
  • Didžiausia gyventojų metinė efektinė dozė, gaunama dėl IAE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo įskaičius kitų Ignalinos atominės elektrinės sanitarinėje apsaugos zonoje veikiančių ir ateityje planuojamų statyti branduolinės energetikos objektų poveikį, neviršys gyventojų apribotosios metinės efektinės dozės (0,2 mSv).


11. Sprendimo pobūdis.

 

IAE 1-jo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas (projektas B9-1) pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (2011-05-02) yra leistinas.