Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų parengimas

 

Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų parengimas

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų parengimas“ pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos  prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-01-V priemonę „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“.

Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 706 „Dėl Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių ir ministerijai pavaldžių institucijų funkcijų, įgyvendinant vandens apsaugą ir valdymą upių baseinų rajonų pagrindu, vykdymo“ ir 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. 471 „Dėl upių baseinų rajonų sudarymo ir institucijos, atsakingos už jų administravimą vandensaugos tikslams pasiekti, paskyrimo“, Aplinkos apsaugos agentūra yra paskirta atsakinga institucija už upių baseinų rajonų (toliau – UBR) planų parengimo organizavimą, pagal kuriuos iki 2015 m. bus organizuojama vandens ir vandens telkinių apsauga ir valdymas.

Šio projekto tikslas – parengti integruotus UBR valdymo planus ir priemonių programas paviršiniams ir požeminiams vandens telkiniams pagal 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyvoje 2000/60/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (toliau - BVPD), reikalavimus. Projekto metu bus atliktas UBR paviršinio ir požeminio vandens telkinių apibūdinimas, įvertintas žmogaus veiklos poveikis, vandens telkinių būklė bei nustatyti vandensaugos tikslai. Atlikus šias veiklas bus parengtos integruotos priemonių programos vandensaugos tikslams siekti ir valdymo planai paviršiniams ir požeminiams vandens telkiniams. Vadovaujantis galimybių studijų rezultatais bus parenkamos aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu požiūriu efektyviausios vandens telkinių būklės gerinimo priemonės bei vertinamas vandensaugos tikslų pasiekimas, rengiant Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos UBR valdymo planus ir priemonių programas.

Projekto pradžia – 2008 m. birželio 6 d.
Projekto pabaiga – 2013 m. rugsėjo 1 d..
Projekto biudžetas – 12.550.285,46 Lt