Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Atranka į pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Taršos prevencijos departamento Oro taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

 

Taršos prevencijos departamento Oro taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Danutė Ramanauskienė
Telefonas: 8 5 2717366
El. paštas: danute.ramanauskiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-01-06
Skelbimo nr.: 8916
Skelbimo data: 2019-12-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Taršos prevencijos departamento Oro taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.10

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV-326
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. AV-327
redakcija)TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTO
ORO TARŠOS PREVENCIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (TPD 3-10T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Taršos prevencijos departamento Oro taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Taršos prevencijos departamento Oro taršos prevencijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo oro taršos prevencijos srityje įgyvendinimu, pagal kompetenciją rinkti, tvarkyti, analizuoti duomenis ir informaciją apie aplinkos taršą ir taršos prevencijos priemones, teikti juos valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, visuomenei.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas oro taršos prevencijos srityje, duomenų ir informacijos apie aplinkos taršą ir taršos prevencijos priemones rinkimas, tvarkymas, analizavimas ir teikimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖSTARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą chemijos studijų krypties, arba aplinkotyros studijų krypties, arba ekologijos studijų krypties, arba gamtos išteklių technologijų studijų krypties, arba biotechnologijų studijų krypties, arba aplinkos inžinerijos studijų krypties;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. atlieka planuojamų ūkinių veiklų oro taršos prevencijos srityje, įrašytų į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, atrankas dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau - atranka), nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas, suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, rengia atrankos išvadų, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas, projektus, sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.2. nagrinėja planuojamų ūkinių veiklų oro taršos prevencijos srityje poveikio aplinkai vertinimo programas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, raštu gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių, teikia poveikio aplinkai vertinimo programas tvirtinti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus, sprendimų dėl sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai šiame papunktyje nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyrius;
5.3. teisės aktų nustatytais atvejais teikia pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos oro taršos prevencijos srityje tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo;
5.4. atliekant savivaldybės ar vietovės lygmens plano ar programos strateginį pasekmių aplinkai vertinimą pagal kompetenciją nagrinėja planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitas, teikia išvadas dėl šių dokumentų ir pasiūlymus dėl vertinimo apimties;
5.5. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja dokumentus ir rengia sprendimų dėl paraiškų gauti ar pakeisti taršos leidimus priėmimo, taršos leidimų išdavimo, pakeitimo, taršos leidimų sąlygų peržiūrėjimo, taršos leidimų galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, atlieka taršos leidimų sąlygų peržiūrą oro taršos prevencijos srityje;
5.6. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja ir derina ūkio subjektų aplinkos monitoringo programas, rengia sprendimų dėl šių programų keitimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.7. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrina statybos statinio projekto sprendinius, kai planuojamai ūkinei veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas, ir teikia išvadas;
5.8. nustatyta tvarka vertina aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas, nagrinėja dokumentus ir rengia sprendimų dėl ankstesnės aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos galiojimo pratęsimo, sprendimų reikalauti parengti naują ar papildyti galiojančią aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.9. rengia ir teikia foninio aplinkos oro užterštumo duomenis asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka atliekantiems planuojamos ir vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą;
5.10. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis ir informaciją apie ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą oro taršos prevencijos srityje valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei;
5.11. bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis keičiantis aplinkosaugine informacija, pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą;
5.12. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia, teikia ir dalyvauja rengiant ataskaitas Europos Komisijai, kitoms ES institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms, nacionalinėms institucijoms;
5.13. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su valstybės politikos įgyvendinimu taršos prevencijos, gamtos išteklių naudojimo, aplinkos monitoringo, poveikio aplinkai vertinimo srityse, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
5.14. pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
5.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________


Susipažinau
__________________
(Parašas)
__________________
(Vardas ir pavardė)
__________________
(Data)

 

Informacija apie įstaigą: Darbo vieta gali būti Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose arba Utenoje.
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)