Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Atranka į pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1 )

 

Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1 )

 

Skelbimo nr.: 8800
Skelbimo data: 2019-11-04


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas 7,1. Darbo vieta Vilniuje)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. AV-149
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. AV-285
redakcija)


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (S4-6T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Informacinių technologijų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, registrų ir informacinių sistemų kūrimo, tvarkymo, vystymo srityse, organizuoti Agentūros valdomų ir tvarkomų registrų ir informacinių sistemų funkcionavimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - registrų, informacinių sistemų kūrimo ir vystymo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės informacinių išteklių valdymą, informacinių sistemų, registrų kūrimą ir vystymą, būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, Agentūros nuostatais;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
4.6. gebėti valdyti, rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su registrų, informacinių sistemų kūrimu, tvarkymu ir vystymu, projektus, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
5.2. rengia ir dalyvauja rengiant Agentūros valdomų ar tvarkomų registrų, informacinių sistemų specifikacijas, kitus projektinius dokumentus, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų teikiamų derinti registrų ir informacinių sistemų specifikacijų;
5.3. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl registrų, informacinių sistemų techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros bei integravimo su kitų valstybės institucijų registrais, informacinėmis sistemomis;
5.4. rengia ar dalyvauja rengiant investicinius projektus, technines užduotis dėl registrų, informacinių sistemų kūrimo ir modernizavimo;
5.5. teikia pasiūlymus dėl informacijos, kurią valdo Agentūra, atlikdamas teisės aktų nustatytas funkcijas, apdorojimo informacinių technologijų priemonėmis;
5.6. rengia Agentūros tvarkomų duomenų ataskaitas ir užklausas, teikia IS „AIVIKS" ataskaitų ir duomenų naudotojams konsultacijas ataskaitų naudojimo ir kūrimo analitinėmis (BI) priemonėmis klausimais;
5.7. administruoja Agentūros kokybės vadybos sistemos programinę įrangą, konsultuoja naudotojus rodiklių, duomenų perkėlimo ir archyvavimo, kitais naudojimo klausimais;
5.8. vykdo Agentūros žinybinių IS techninio/sisteminio administratoriaus funkcijas;
5.9. vykdo Pagalbos tarnybos informacinės sistemos priskirtas užduotis IT paslaugas Paslaugų kataloge nurodytomis sąlygomis bei pildo Pagalbos tarnybos informacinės sistemos žinių duomenų bazę;
5.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant prieinamumo prie informacijos apie aplinką IT priemones;
5.11. organizuoja Agentūros darbuotojų darbo vietų aprūpinimą kompiuterine technika ir programine įranga;
5.12. dalyvauja kompiuterinės ir programinės įrangos metinėse inventorizacijose, teikia pasiūlymus dėl panaudotos nereikalingos ar netinkamos naudoti kompiuterinės ir programinės įrangos nurašymo;
5.13. teikia Agentūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams metodinę pagalbą ir konsultacijas, susijusias su žinybiniais registrais, duomenų sauga, kompiuterinės bei programinės įrangos įsigijimu ir naudojimu;
5.14. pagal kompetenciją rengia Agentūroje naudojamų žinybinių IS ir registrų naudotojų mokymus;
5.15. talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje Agentūros tvarkomų informacinių sistemų klausimais;
5.16. vykdo IRT naudojamo ir disponuojamo ilgalaikio, trumpalaikio materialiojo turto paskirstymą, apskaitą, eksploataciją ir priežiūrą, analizuoja esamo turto būklę, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;
5.17. diegia programinę įrangą kompiuterizuotose darbo vietose ir Agentūros tvarkomų žinybinių IS tarnybinėse stotyse, užtikrina tinkamą kompiuterinės ir programinės įrangos licencijavimą ir apskaitą;
5.18. tvarko ir teikia dokumentaciją, susijusią su informacinių sistemų kūrimu, vystymu bei palaikymu, duomenų bazių administravimu, veiklos procesų dokumentavimu, informacinių ir ryšių technologijų (toliau - IRT) sprendimus į žinybinę Pagalbos tarnybos informacinės sistemos žinių duomenų bazę;
5.19. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_____________________
Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: +370 614 65421
El. paštas: z.macerinskas@aaa.am.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-11-11