Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Cheminio ginklo paieška ir vertinimas (CHEMSEA)

 

Cheminio ginklo paieška ir vertinimas (CHEMSEA)

 

    

 

Pagrindinis partneris: Lenkijos mokslų akademijos Okeanologijos institutas (IO PAS)

Projekto trukmė: 2011 m. birželio mėn. - 2014 m. birželio mėn.

Bendras projekto biudžetas: 4.6 mln. EUR

Aplinkos apsaugos agentūros biudžetas - 166 146 EUR

Kofinansuojamas pagal Baltijos jūros regiono programą 2007-2013 m.

 

Per II pasaulinį karą Baltijos jūroje buvo nuskandinta apie 55 000 tonos cheminio ginklo medžiagos (toliau - CGM). Oficialios skandinimo vietos - Bornholmo ir Gotlando gelmės. Taip pat yra pagrindo manyti, kad CGM yra ir kitose vietose jūros dugne. CMG metaliniai apvalkalai koroduoja ir juose esanti medžiaga patenka į aplinką iki šiol nenustatytu intensyvumu. Tam tikromis aplinkybėmis įvykus didelio masto CGM nutekėjimui kiltų rimtas biologinis pavojus visai Baltijos jūros ekosistemai. Nežinant rizikos masto tokios veiklos, kaip hidrotechninių statinių įrengimas ar kitos su jūros dugnu susijusios veiklos (pvz.: žvejyba tralais) vis auga, reikalaudamos daugiau vietos CGM užterštose jūros plotuose.

 

CHEMSEA tai mokslinių institutų ir turinčių sprendimo teisę organizacijų bendradarbiavimas, sukurtas tam, kad įvertinti ir sumažinti jūros dugne netoli CGM skandinimo vietų vykdomų veiklų riziką. Įgyvendinant CHEMSEA projektą bus paruoštos rekomendacijos, apmokytos suinteresuotos šalys ir organizacijos siekiant padidinti saugumą vykdant veiklas po vandeniu.

Pagrindinės numatomos veiklos:

 1. Sudaryti detalius Gotlando ir Gdansko cheminio ginklo skandinimo vietų žemėlapius, kuriuose būtų pažymėtos faktinės cheminio ginklo buvimo vietos, taip pat užterštos cheminio ginklo medžiagomis dugno nuosėdų ir bentoso faunos vietos.
 2. Cheminio ginklo medžiagų degradacijos produktų toksiškumo jūriniams organizmams vertinimas in-situ ir laboratorinių eksperimentų pagalba.
 3. Modelio sukūrimas cheminio ginklo medžiagų paplitimo jūrinėje aplinkoje mastui bei krypčiai įvertinti.
 4. Nuskaindinto cheminio ginklo poveikio bei rizikos integruotas vertinimas.
 5. Unifikuotų cheminio ginklo junginių bei jų degradacijos produktų analizės metodų sukūrimas Baltijos jūros regione taikymui.
 6. Rekomendacijų paruošimas (žvejams ir kt.) dėl veiksmų cheminio ginklo skandinimo rajonuose.
 7. Rekomendacijų ir gairių pristatymas visuomenei bei jų įgyvendinimo skatinimas.

Projekto metu sudaryti žemėlapiai ir modeliavimo rezultatai padės žvejams ir kitiems laivybos administracijų atstovams įvertinti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai įvykių, susijusių su cheminiu ginklu, metu.

 

Pirmą kartą CHEMSEA projekto įgyvendinimo metu bus surinkta visa turima informacija apie CGM Baltijos jūroje - žinomas jų buvimo vietas, poveikį aplinkai, o taip pat iki šiol naudojamus nustatymo ir analizės metodus. Bus sukurti ir laboratorijos sąlygomis išbandyti nauji CGM poveikio aplinkai analizės metodai.

 

Naudojant skirtingus sklaidos scenarijus bus atliktas ekologinis rizikos įvertinimas įvykusio nelaimingo atsitikimo dėl CGM sklaidos atveju. Šis vertinimas padės jūrų administracijoms įvertinti poveikį aplinkai, o taip pat galimo pavojaus žmogaus, esančio jūroje lygį. Taip pat bus pateiktos rekomendacijos kaip elgtis įvykus didelio masto nelaimei.

 

Šiuo metu saugumo rekomendacijas dėl CGM reglamentuoja nacionalinių teisės aktų, o taip pat HELCOM rekomendacijos. CHEMSEA pateiks atnaujintas ir suvienodintas rekomendacijas, įskaitant ir rekomendacijas CGM „karštiesiems taškams", kur turėtų būti taikomos specialios procedūros. Remiantis šiais duomenimis bus organizuojami mokymai atitinkamų institucijų darbuotojams, aplinkos apsaugos ir žuvininkystės organizacijoms bei kitoms jūrinėms organizacijoms.

 

Taip pat CHEMSEA projekto metu numatyta sudaryti konsorciumą/patariamąją tarybą iš projekto partnerių atstovų cheminio ginklo tyrimams ir rizikos vertinimui. Konsorciumas veiks kaip bendras tarptautinis CGM ir su jom susijusios rizikos analitikos centras, teiks ekspertines konsultacijas dėl cheminio ginklo poveikio aplinkai vertinimo.  Viena iš konsorciumo užduočių bus vykdyti lobizmo veiksmus siekiant perkelti CHEMSEA rekomendacijas į nacionalinę teisę.

 

Projekto partneriai:

 

Lenkijos mokslų akademijos Okeanologijos institutas (Inst. of Oceanology of Polish AS), Lenkijos karinė jūrų akademija (Polish Naval Academy), Karo technologijos universitetas (Military University of Technology), Švedijos gynybos tyrimų agentūra (Swedish Defence Research Agency), Švedijos jūrų administracija (Swedish Maritime Administration), Suomijos cheminio ginklo konvekcijos patikros/kontrolės institutas  (Finnish Inst. of Verification of Chemical Weapons Convection), Suomijos aplinkos apsaugos institutas ( Finish Environmental Inst.), Johann Heinrich von Thunen  institutas (Federalinis kaimiškų vietovių, miškininkystės ir žuvinjnkystės) (Johann Heinrich von Thunen Inst. (Federal Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries)), Alfred Wegener poliarinių ir jūrų tyrimų istitutas (Alfred Wegener Inst. for Polar and Marine Research)

 

Asocijuoti partneriai:

 

HELCOM MUNI, MA Gdynia, Jūrinės žuvininkystės institutas (Sea Fisheries Inst.,), Švedijos pakrančių apsauga (Swedish Coastguard), Suomijos aplinkos apsaugos ministerija, Švedijos aplinkos apsaugos ministerija, GIOS, SIPRI, IDUM, Širšovo okeonologijos institutas (Shirshov Inst. Of Oceanology), Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas, Lietuva.

 

Rezultatai:

 • Rekomendacijos, skirtos aplinkos mėginių analizės procedūrų veiksmams
 • Pilnas Baltijos CGM buvimo vietų aprašymas
 • Rekomendacijos, skirtos povandeninių CGM objektų ir mėginių užterštose vietose nustatymo procedūrų veiksmams
 • Nuspėjamoji priemonė cheminio ginklo aptikimui
 • Stacionaraus nuotėkio modelis
 • Gairės ir metodika „sužvejotam" ginklui/šaudmenims
 • Rekomendacijos, skirtos saugiam CGM užteršto grunto pašalinimui
 • Nurodymai ir rekomendacijos, skirti CGM užterštoms teritorijoms
 • Nuolatinis Baltijos CGM konsorciumas / patariamoji taryba
 • Nenumatytų atvejų planas

 

Metodologija:

 

Oficiali projekto svetainė www.chemsea.eu

 

Projektą koordinuoja Hidrologijos skyriaus vyriausiasis specialistas Vitalijus Malejevas, tel. 8 46 410426