Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Atranka į pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

 

Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Dalia Janulevičienė
Telefonas: 8 5 2196834
El. paštas: dalia.januleviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-01-03
Skelbimo nr.: 8885
Skelbimo data: 2019-12-23
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.10

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV-329
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. AV-326
redakcija)


JŪROS APLINKOS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (80-5T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Jūros aplinkos vertinimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinio aplinkos monitoringo ir vertinimo srityje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinis aplinkos monitoringas ir būklės vertinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą biologijos krypties, arba biochemijos krypties, arba ekologijos krypties, arba aplinkotyros krypties, arba gamtinės geografijos krypties, arba fizikos krypties, arba aplinkos inžinerijos krypties, arba jūrų inžinerijos krypties, arba chemijos inžinerijos krypties;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais jūros apsaugą ir valdymą, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. tikrina ir parengia Valstybinio aplinkos monitoringo Baltijos jūros, Kuršių marių ir Krantų matavimų duomenis nuolatiniam jų saugojimui Jūros aplinkos duomenų fonde;
5.2. teikia ir atnaujina informaciją, reikalingą Valstybinio aplinkos monitoringo rezultatų suvedimui, Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (AIVIKS);
5.3. tikrina Valstybinio aplinkos monitoringo Baltijos jūros ir Kuršių marių duomenis teikimui Helsinkio komisijai (HELCOM), Tarptautinei jūrų tyrinėjimo tarybai (ICES), Europos aplinkos agentūrai (EEA), pagal bendrą Lietuvos - Rusijos Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo programą;
5.4. teikia duomenis ir informaciją, susijusią su Baltijos jūros ir Kuršių marių Valstybiniu aplinkos monitoringu, fiziniams ir juridiniams asmenims pagal gautus Prašymus;
5.5. užtikrina leidimų užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims, jų filialams ar kitoms organizacijoms monitoringui ir mokslo tiriamiesiems darbams jūros rajone išdavimo pavadavimą Skyriuje;
5.6. registruoja jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamuosius darbus;
5.7. pagal kompetenciją vertina jūros aplinkos būklę ir jos pokyčius, dalyvauja rengiant jūros aplinkos būklės vertinimo kriterijus, rengia šių kriterijų taikymo metodinius aprašus;
5.8. teikia informaciją bei duomenis regioniniams ir Europos Komisijos rengiamiems jūros aplinkos būklės vertinimams;
5.9. dalyvauja rengiant ir pagal kompetenciją įgyvendina priemones, nustatytas siekiant geros Baltijos jūros aplinkos būklės;
5.10. dalyvauja įgyvendinant ES Jūrų strategijos pagrindų direktyvą 2008/56/EB;
5.11. dalyvauja įgyvendinant ES Bendrąją vandens politikos direktyvą 2000/60/EB;
5.12. užtikrina duomenų teikimo Helsinkio komisijai (HELCOM), Tarptautinei jūrų tyrinėjimo tarybai (ICES), Europos aplinkos agentūrai (EEA), pagal bendrą Lietuvos - Rusijos Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo programą - pavadavimą Skyriuje;
5.13. pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai ir dalyvauja Europos Komisijos ir tarptautinių darbo grupių veiklose;
5.14. vykdo ir kitus su įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)