Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių 2010 metų planai

 

Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių 2010 metų planai

Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 programa

 

LR vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 m. programos patvirtinimo

 

2005 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 130 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 m. programos patvirtinimo“.

Šiuo nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2005-2010 m. programa atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus aplinkos būklės matavimų kiekiui ir kokybei ir atitinka svarbiausius nacionalinius informacijos apie aplinkos būklę poreikius. Programos įgyvendinimas leis priimti veiksmingas aplinkosaugos politikos priemones ir valdyti aplinkos kokybę tiek nacionaliniu, tiek ir Europos mastu, surenkant pakankamą informacijos ir duomenų apie aplinkos būklę kiekį. Koordinuotai surenkami duomenys leis įgyvendinti ES aplinkos sektoriaus direktyvų įpareigojimus, sudarys sąlygas įvertinti jau įdiegtų aplinkosauginių priemonių efektyvumą bei optimaliai planuoti naujas, užtikrinti darnią miestų ir ūkio plėtrą, įvertinti stambių nacionalinių ir užsienio ūkio subjektų poveikį aplinkai. Valstybinės aplinkos monitoringo programos priemonės padės įgyvendinti Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatytus tikslus vystyti ūkio plėtrą, nepabloginant bendros aplinkos kokybės, išsaugant sveiką ir švarią aplinką visuomenei bei mažinant gamtos vertybių degradavimo pavojų.

Programoje apibrėžiami aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai, kurių įgyvendinimui būtini gamtinės aplinkos būklės stebėjimai nacionaliniu mastu, numatomos šių uždavinių įgyvendinimo priemonės, jų apimtys ir vykdytojai, priemonių finansavimo sistema, lėšų poreikis ir paskirstymas iki 2010 metų.

Remiantis Valstybinė aplinkos monitoringo programos duomenimis, visuomenė ir visuomenės sveikatą bei aplinkos kokybę prižiūrinčios institucijos gaus išsamią informaciją (įskaitant ir operatyviąją) apie aplinkos būklę ir jos pokyčius.

 

Visą nutarimo dokumentą galite parsisiųsti: LR vyriausybės nutarimas Dėl valstybinės aplinkos monitoringo 2005–2010 metų programos patvirtinimo

 

Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių planai (2010 metai)

 

     1.1. Oro kokybės monitoringo aglomeracijose ir zonose 2010 metų planą;


     1.2. Foninio oro ir sąlygiškai natūralių ekosistemų monitoringo 2010 metų planą;


     1.3. Radiologinio oro monitoringo 2010 metų planą;


     1.4. Baltijos jūros monitoringo 2010 metų planą;

          1.4.1. Baltijos jūros monitoringo 2010 metų plano priedas Nr. 1,

          1.4.2. Baltijos jūros monitoringo 2010 metų plano priedas Nr. 2


     1.5. Tarpinių vandenų monitoringo 2010 metų planą;

          1.5.1. Tarpinių vandenų monitoringo 2010 metų plano priedas Nr. 1,

          1.5.2. Tarpinių vandenų monitoringo 2010 metų plano priedas Nr. 2


     1.6. Ežerų monitoringo 2010 metų planą;

          1.6.1. Ežerų monitoringo 2010 metų plano priedas Nr 1,

          1.6.2. Ežerų monitoringo 2010 metų plano priedas Nr 2


     1.7. Upių monitoringo 2010 metų planą;

          1.7.1. Upių monitoringo 2010 metų plano priedas Nr. 1,

          1.7.2. Upių monitoringo 2010 metų plano priedas Nr. 2


     1.8. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2010 metų planą;

 

     1.9. Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas (išskyrus paukščių), monitoringo 2010 metų planą;


     1.10. Žuvų monitoringo 2010 metų planą;


     1.11. Krantų dinamikos monitoringo 2010 metų planą;

          1.11.1. Krantų dinamikos monitoringo 2010 metų plano priedas Nr. 1


     1.12. Valstybinių parkų ir rezervatų monitoringo 2010 metų planą.