Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1; darbo vieta Vilniuje)

 

Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1; darbo vieta Vilniuje)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Dalia Janulevičienė
Telefonas: 8 5 2196834
El. paštas: dalia.januleviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimo nr.: 43516
Skelbimo data: 2020-01-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV-329
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. AV-1
redakcija)


CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (40-25T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Cheminių medžiagų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti nacionalinius ir Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą, duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) tvarkymą ir teikimą valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, užsienio valstybių ar tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, visuomenei, bei įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje, pagal kompetenciją vykdyti kitą ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo įgyvendinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą chemijos studijų krypties, arba aplinkotyros studijų krypties, arba biologijos studijų krypties, arba biofizikos studijų krypties, arba biochemijos studijų krypties, arba ekologijos studijų krypties, arba chemijos inžinerijos studijų krypties, arba aplinkos inžinerijos studijų krypties, arba bioinžinerijos studijų krypties, arba polimerų ir tekstilės technologijų studijų krypties, arba medžiagų technologijų studijų krypties, arba biotechnologijų studijų krypties, arba visuomenės sveikatos studijų krypties;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą, cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą, su atitinkamos srities ES teisės aktais ir perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, su Agentūros nuostatais, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant nacionalinius ir ES teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pastabas kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje;
5.2. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus ir kitus suinteresuotus asmenis, organizuoja ir koordinuoja mokymus, teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) tvarkymo klausimais;
5.3. organizuoja ir koordinuoja kompetentingoms institucijoms nustatytų užduočių atlikimą įgyvendinant 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL 2008 L 2004, p. 1) reikalavimus, bendradarbiauja su Europos Komisija (toliau - EK), ES valstybių narių ir šalių ne ES valstybių narių nacionalinėmis kompetentingomis ar atsakingomis institucijomis, teikia EK informaciją apie šio reglamento veikimą Lietuvos Respublikoje, konsultuoja Lietuvos eksportuotojus ir importuotojus, valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kitus fizinius ar juridinius asmenis cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) eksporto ir importo klausimais;
5.4. organizuoja, koordinuoja ir atlieka Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau - ECHA) pateiktų cheminių medžiagų registracijos dokumentacijų „rankinę peržiūrą" (angl. manual screening), teikia siūlymus ECHA dėl detalesnio vertinimo reikalingumo ir cheminių medžiagų tinkamumo įtraukimui į Bendrijos koreguojamąjį veiksmų planą bei organizuoja, koordinuoja ir atlieka į Bendrijos koreguojamąjį veiksmų planą įtrauktų cheminių medžiagų vertinimą;
5.5. pagal kompetenciją analizuoja informaciją apie eksploatuojamus tirpiklius naudojančius įrenginius, registruoja, išregistruoja tirpiklius naudojančius įrenginius bei tikslina tirpiklius naudojančių įrenginių registracijas vadovaujantis 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 620 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių patvirtinimo" nuostatomis bei kaupia organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitas;
5.6. atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantį direktyvą 79/117/EEB įgyvendinančių kompetentingų institucijų susitikimuose, pagal kompetenciją bendradarbiauja su EK, ES valstybių narių nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, teikia informaciją EK ir kitoms institucijoms, pagal kompetenciją renka, apdoroja ir teikia Stokholmo konvencijos sekretoriatui, Patvariųjų organinių teršalų peržiūros komitetui ir kitiems Stokholmo konvencijos techniniams organams duomenis apie patvariųjų organinių medžiagų, jų turinčių preparatų (mišinių) ir gaminių gamybą, naudojimą ir tiekimą rinkai;
5.7. pagal kompetenciją rengia ir teikia ataskaitas apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje EK, ECHA, kitoms ES institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms, nacionalinėms institucijoms;
5.8. rengia ir dalyvauja rengiant, derina ir dalyvauja derinant Lietuvos Respublikos pozicijas cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje, atlieka EK ruošiamų cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymą reglamentuojančių teisės aktų bei juos lydinčių ir rekomendacinių dokumentų vertimų į lietuvių kalbą peržiūrą, dalyvauja Agentūros ir kitų nacionalinių ir ES institucijų organizuojamų darbo grupių veikloje cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo klausimais, pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, EK, Stojimo į Europos Sąjungą sutarties akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, dalyvauja EK bei ECHA organizuojamuose techniniuose ekspertų grupių susitikimuose, kituose renginiuose, informuoja suinteresuotas šalies institucijas apie priimtus sprendimus;
5.9. vykdo ir kitus su įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________


Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)