Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2013 m. lapkričio 04 - 08 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau - ECHA) organizuojamas Valstybių narių komiteto susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė ir vyr. specialistė Beata Volujevič.

 

2013 m. lapkričio 04 - 08 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau - ECHA) organizuojamas Valstybių narių komiteto susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė ir vyr. specialistė Beata Volujevič.

2013 m. lapkričio 04 – 08 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks 32-tras VNK, įsteigto vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, susitikimas. Valstybių narių komitetas atsako už nuomonių apie Europos Cheminių Medžiagų Agentūros ar valstybių narių pasiūlytų sprendimų projektus pagal REACH reglamento VI antraštinę dalį (Įvertinimas) ir pasiūlymus dėl didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, kurioms turi būti taikoma REACH reglamento VII antraštinėje dalyje (Autorizacija) nustatyta autorizacijos procedūra, galimų skirtumų suderinimą.

 

Susitikime bus aptariami ECHA sprendimų projektai dėl registracijos dokumentacijų vertinimo, nagrinėjami siūlymai atlikti bandymus, bus diskutuojama dėl cheminių medžiagų identifikavimo didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis (SVHC) bei aptariami planai dėl ECHA planuojamos ruošti 5-tosios rekomendacijosapie prioritetinių cheminių medžiagų įtraukimą į REACH reglamento XIV priedą (XIV priedas: Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas). Taipogi bus aptariami kiti klausimai susiję su Valstybių narių komiteto tolimesne veikla, būsimais darbų krūviais bei bus patikslintos būsimų susitikimų datos.