Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Patvirtinti nauji ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai

 

Patvirtinti nauji ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai

Aplinkos ministras 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 patvirtino Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus, kuriuos parengė Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgdama į Aplinkos monitoringo įstatymo naują redakciją. Naujasis dokumentas, įsigaliosiantis 2010 m. sausio 1 d. pakeis anksčiau ūkio subjektų aplinkos monitoringą reglamentavusią Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 230.


Pagrindiniai pakeitimai, lyginant su anksčiau galiojusiu teisės aktu, yra šie:

 

  • Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų parengtas įmonių monitoringo gaires bei Europos Sąjungos aktuose nustatytus ir į nacionalinę teisę perkeltus reikalavimus ne tik teršalų išmetimams į aplinkos orą, bet ir technologiniams procesams, buvo praplėsta ūkio subjektų aplinkos monitoringo sąvoka ir įvestas ūkio subjektų technologinių procesų monitoringas.

 

  • Apibrėžti ūkio subjektai, privalantys vykdyti aplinkos monitoringą bei nustatyti kriterijai pagal kuriuos ūkio subjektai turi vykdyti taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų į aplinką teršalų ar jų poveikio aplinkos kokybei monitoringą. Taip sudaromos palankesnės sąlygos ūkio subjektams rengti reikalingus dokumentus, pasirinkti būtinas pagal ūkinės veiklos pobūdį ir apimtis poveikio aplinkos būklei vertinimo priemones, kartu užtikrinant proceso efektyvumą ir skaidrumą bei geresnę duomenų kokybę.

 

  • Atsižvelgiant į Europos Sąjungos reikalavimus oro kokybės vertinimui, numatyta galimybė ūkio subjektams atlikti taršos sklaidos skaičiavimus modeliavimo būdu.

 

  • Nustatytos aiškesnės duomenų ir informacijos teikimo Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams ir visuomenei procedūros bei numatytas „vieno langelio“ principas monitoringo programos derinimui

 

 

Aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymą Nr. D1-546 „Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai“ galite pasiekti adresu http://gamta.lt/files/AM_isak_Ukio_subjektu_monitoringo_nuostatai.pdf