Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje)

 

Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje)

 

Skelbimo Nr.: 46977
Skelbimo data: 2021-04-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7,60

 

Pareigybės aprašymas:

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
ORO KOKYBĖS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. Į orą išmetamo teršalų kiekio vertinimas ir apskaita bei informacijos apie oro taršą teikimas.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

7. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

14. Rengia Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sekretoriatui, Europos Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai apskaitos ataskaitas ir prognozes pagal tarptautinių teisės aktų reikalavimus.

15. Vertina pagal Nacionalinį oro taršos mažinimo planą įgyvendinamų oro taršos mažinimo priemonių poveikį aplinkos oro kokybei.

16. Rengia informaciją visuomenei apie oro taršą Lietuvoje, remiantis į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenimis.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis - gamtinė geografija (arba);

17.3. studijų kryptis - fizika (arba);

17.4. studijų kryptis - chemija (arba);

17.5. studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba); arba:

17.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.7. darbo patirties sritis - aplinkos apsaugos srities patirtis;

17.8. darbo patirtis srityje - 1 metai;

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

18.1. kalba - anglų;

18.2. kalbos mokėjimo lygis - B2.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1. komunikacija - 3 lygis;

19.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

19.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

19.4. organizuotumas - 3 lygis;

19.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
 
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Gražina Čekolytė
Telefonas: 8 5 2196830;8 672 86453
El.paštas: grazina.cekolyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
_________