Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje)

 

Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje)

 

kelbimo nr.: 45527
Skelbimo data: 2020-10-14

Dokumentai pateikiami iki:

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

2020-10-28

 

Aplinkos apsaugos agentūra

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros
2020 m. birželio 29 d.
Direktoriaus įsakymas Nr. AV-133
 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. sprendimų įgyvendinimas;

4.2. politikos formavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Taršos integruota prevencija ir kontrolė.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas;

6.2. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo srityje.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

14. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

16. Atlieka Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkytojo funkcijas.

17. Tikrina statybos statinio projekto sprendinius, kai planuojamai ūkinei veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas ir pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 19 1 straipsnio nuostatas išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas.

18. Nagrinėja ir teikia peržiūrai kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams ūkio subjektų aplinkos monitoringo programas, parengia sprendimų projektus dėl šių programų derinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

19. Vertina aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas, rengia sprendimus dėl ankstesnės aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos galiojimo pratęsimo arba naujos parengimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis - chemija (arba);

20.3. studijų kryptis - aplinkotyra (arba);

20.4. studijų kryptis - ekologija (arba);

20.5. studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba); arba:

20.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.7. darbo patirties sritis - aplinkos apsaugos srities patirtis;

20.8. darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. komunikacija - 4 lygis;

21.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;

21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

21.4. organizuotumas - 3 lygis;

21.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis. 22.

Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Dagnė Padegimė
Telefonas: 8 5 2718248
El. paštas: dagne.padegime@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2