Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Dabikinės upės ruožo išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Dabikinės upės ruožo išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė AB „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros a. 29a, tel. (8 41) 399375, faks. (8 41) 52 3605, Šiauliai.


2. Užsakovas - Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, tel. (8 425) 57 133, faks. (8 425) 56 594, Akmenė.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Dabikinės upės ruožo išvalymas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Akmenės miestas, Šiaulių apskritis.

 

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Šiuo metu Dabikinės upės ruožas esantis Akmenės mieste uždumblėjęs (vidutiniai dumblo storio sluoksniai siekia 30 cm, vietomis iki 90 cm), upės priekrantės apaugusios žoline vandens augalija. Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje nėra saugomų teritorijų ar objektų.

 

Planuojama išvalyti Dabikinės upės ruožą (apie 7 km ilgio) Akmenės mieste. Ekskavatoriumi numatoma iškasti apie 20700 m3 dumblo. Atlikti dumblo tyrimai parodė, kad dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais, tačiau naftos produktų kiekiai dumble (vietomis 138 mg/kg) daugiau kaip du kartus viršija didžiausią leidžiamą koncentraciją. Iškastą dumblą numatoma sandėliuoti už upės apsaugos juostos įrengtuose laikinuose dumblo sėsdintuvuose. Nusausėjusį dumblą planuojama paskleisti privačios nuosavybės žemės sklypuose. Prieš paskleidžiant  dumblą numatoma atlikti dumblo kokybės tyrimus, paaiškėjus, kad dumblas užterštas naftos produktais jis bus išvalomas. Rengiant informaciją atrankai, visuomenė informavo, kad upės vagoje nuo karo metų yra išlikę sprogmenų. Prieš atliekant planuojamus darbus bus identifikuoti upėje esantys sprogmenys ir iškviestos specialiosios tarnybos jiems pašalinti.


6. Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie paskelbtą atrankos išvadą miesto ar rajono spaudoje, respublikinėje spaudoje ir savivaldybės skelbimų lentoje, informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. atlikus planuojamus darbus pagerės Dabikinės upės ruožo rekreacinės sąlygos;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos vietovėje nėra saugomų teritorijų ar objektų;


7.3. planuojama veikla neigiamos įtakos paviršinio ir požeminio vandens hidrologiniams režimo pokyčiams neturės.


8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Dabikinės upės ruožo išvalymui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.