Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Skelbimo nr.: 46734
Skelbimo data: 2021-03-25
Konkursą inicijuojanti įstaig: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius

 

Pareigybės aprašymas:

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
GYVOSIOS GAMTOS LICENCIJAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. sprendimų įgyvendinimas;

4.2. priežiūra ir kontrolė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas gyvosios gamtos srityje.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. sprendimų įgyvendinimas gyvosios gamtos srityje;

6.2. zoologijos sodų priežiūra ir kontrolė.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

13. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

15. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

16. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

17. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

19. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

20. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

21. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

22. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

23. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

24. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

26. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl leidimų įkurti zoologijos sodą, naudoti saugomas rūšis, naudoti laukinius gyvūnus išdavimo/stabdymo/naikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

27. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl akvakultūros ūkių, nepatenkančių į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000" teritorijas, gamtotvarkos planų patvirtinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

28. pagal Aplinkos apsaugos agentūros kompetenciją koordinuoja ir kuruoja valstybinio aplinkos monitoringo gyvosios gamtos srityje vykdymą.

29. Dalyvauja Zoologijos sodų patikrinimo komisijos veikloje, vykdo zoologijos sodų priežiūrą ir kontrolę..

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

30. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

30.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

30.2. studijų kryptis - biologija (arba);

30.3. studijų kryptis - ekologija (arba);

30.4. studijų kryptis - aplinkotyra (arba);

30.5. studijų kryptis - teisė (arba);

arba:

30.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

30.7. darbo patirties sritis - aplinkos apsaugos srities patirtis;

30.8. darbo patirtis srityje - 1 metai;

31. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

31.1. kalba - anglų;

31.2. kalbos mokėjimo lygis - B2.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

32. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

32.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

32.2. organizuotumas - 3 lygis;

32.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

32.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;

32.5. komunikacija - 4 lygis.

33. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

33.1. įžvalgumas - 3 lygis;

33.2. informacijos valdymas - 3 lygis;

33.3. konfliktų valdymas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė
Telefonas: 8 5 2196820
El. paštas: aiste.viskelyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2