Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti 22 Socialinės ir ekonominės analizės komiteto susitikime (toliau – SEAK) susitikime.

 

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti 22 Socialinės ir ekonominės analizės komiteto susitikime (toliau – SEAK) susitikime.

2014 m kovo 10 – 14 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks 22-tas SEAK, įsteigto vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, susitikimas. Susitikime vyks dokumentacijos dėl apribojimų svarstymas socialiniu ekonominiu požiūriu.